Working Committee members

Members

 1. Shri Sudhakar Apraj
 2. Shri C.P.John
 3. Shri Rakesh Kumar
 4. Ms.Perin Sophia S.K.Harsh
 5. Ms. Sundari Tirkey
 6. Shri Raghavan Raghunandan
 7. Shri Karamraj Singh
 8. Shri S. D.Tyagi
 9. Ms. Durga Gurang
 10. Shri Amar Singh Thakur
 11. Shri Krushna Chandra Patra
 12. Shri Abdulgani Y.Serang          
 13. Shri Ashish Biswas
 14. Shri M. Subramanian
 15. Shri M.Subramaniam Pillai
 16. Shri M.K.Kannan
 17. Shri  Aghnoo Yadav
 18. Shri Nathu Lal Pandey
 19. Shri R.D.Yadav
 20. Shri Govindlal Sharma
 21. Shri Rajendra Singh
 22. Shri Ch. Sankara Rao
 23. Shri D.K. Sarma
 24. Shri Uma Shankar Mishra
 25. Shri Sanjay S.Vadhavkar
 26. Shri B.P.Ojha
 27. Shri Mukesh Mathur
 28. Shri P.K. Walanj
 29. Shri Sudhir Kumar Sahay
 30. Shri George Thomas
 31. Shri Jagdish D Godse
 32. Shri Nitin S. Pradhan
 33. Ms Kalpana Desai
 34. Shri George Abraham
 35. Shri P S Ashique
 36. Shri Hanumant Tate
 37. Ms Nandankode Sridevi
 38. Shri Manayath Chandran
 39. Shri K.S. Bawa
 40. Shri R.P Singh

Copyright © 2014 Hind Mazdoor Sabha | All Rights Reserved. by Pointer Soft Technologies Pvt. Ltd.